NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công trình thủy lợi

Các dự án Thủy lợi là tiền đề cho sự phát triển của công ty Mỹ Đà.
Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến nâng cấp hệ thống tưới tiêu, hệ thống thoát nươc, tu sửa một số tuyến kè thuộc tuyến đê, các dự án nhằm mục đích chống biến đổi khí hậu.
irrigationworks
Các tin khác
Copyright © 2024 MYDA E&C. All rights reserved.